Regulamin konkursu Broncolor Gen NEXT

Regulamin i zasady konkursu Broncolor Gen NEXT

Zgłoszenia:

 • Konkurs jest otwarty dla fotografów z całego świata i jest bezpłatny dla uczestników.
 • Zgłaszając się i biorąc udział w konkursie zgadzasz się z jego regulaminem i warunkami.
 • Konkurs jest otwarty dla kandydatów w wieku od 18 lat do 30 lat.
 • Zdjęcia mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie przez ich autora. Nie mogą być zgłaszane przez inne osoby czy w imieniu autora.
 • Zdjęcia muszą być wysłane przez oficjalną stronę internetową konkursu.
 • Zdjęcia muszą być wysłane przez autoryzowanego właściciela konta mailowego podanego w zgłoszeniu.
 • Organizator może zażądać od fotografa przekazania praw do wizerunku modela i/lub fotografowanego obiektu. Nie zastosowanie się do takiego żądania może skutkować dyskwalifikacją uczestnika konkursu.
 • Nieprawidłowe zgłoszenia będą dyskwalifikowały fotografa z uczestnictwa w konkursie.
 • Wszystkie decyzje jury konkursu są ostateczne.
 • Zdjęcia konkursowe nie muszą być wykonane z użyciem sprzętu Broncolor.

Kwalifikacja zdjęć:

 • Mogą być zgłaszane zdjęcia z dowolnej dziedziny fotografii (np.: portret, moda, sport, martwa natura, eksperyment itp.)
 • Zgłaszane zdjęcia powinny być wykonane z użyciem światła błyskowego. Na wygraną może mieć wpływ skupienie fotografa na użyciu światła błyskowego.

Zgłaszanie fotografii / specyfikacja:

 • Okres zgłaszania: od 28 marca do 18 maja 2018 r. (do północy, w strefie czasu środkowoeuropejskiego CET). Zdjęcia muszą być przesłane w tym okresie.
 • Każdy fotograf może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 • Raz zgłoszone zdjęcie nie może być zastąpione innym.
 • Zwycięzcy zostaną przedstawieni najpóźniej do 1 czerwca 2018 r.

Format zdjęć:

 • Format zapisu pliku - JPG.
 • Minimalny rozmiar zdjęcia - 10 megapikseli.
 • Maksymalny rozmiar pliku - 10MB.
 • Wszystkie zgłaszane zdjęcia muszą być dostępne do ponownego wysłania w ich oryginalnym rozmiarze.
 • Akceptowane są zdjęcia wykonane zarówno techniką cyfrową jak i analogową na filmie. Odbitki z filmów i slajdy powinny zostać zeskanowane w wysokiej rozdzielczości na skanerze bębnowym i dostarczone w postaci plików cyfrowych. Wydruki cyfrowe i odbitki nie będą akceptowane.

Kryteria oceny:

Broncolor poszukuje młodych utalentowanych fotografów posiadających wybitne portfolio o indywidualnym charakterze. Ambasadorowie GenNEXT są wybraną grupą profesjonalnych młodych fotografów, wyróżniających się wyjątkowym talentem, umiejętnościami i kreatywnymi wizjami. Są pionierami w tym co robią, lubią przecierać nowe szlaki, rozwiją się inspirując przy okazji innych.
Program Gen NEXT daje ambasadorom widoki na przyszłość i możliwość znalezienia się w czołówce fotografów.

Wybór zostanie dokonany przez wewnętrzne jury Broncolor, bez podawania do publicznej wiadomości szczegółów z jego przebiegu.

Nagrody:

Zwycięzcy zostaną ambasadorami Broncolor Gen NEXT na dwa lata.

Przywileje ambasadora Broncolor Gen NEXT:

 • Bezpłatny sprzęt oświetleniowy Broncolor o wartości 22 000 USD według cennika sprzedaży dystrybutorów Broncolor. Sprzęt pozostaje własnością Broncolor do momentu zakończenia dwuletniego programu. Po tym okresie zostanie on automatycznie własnością fotografa.
 • Specjalny rabat wysokości 20% od cen sugerowanych przy zakupie wszystkich produktów dodatkowych Broncolor.
 • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu do realizacji konkretnych projektów według uznania Broncolor.
 • Bezpłatna promocja poprzez ogólnoświatowe kanały informacyjne Broncolor.
 • Własny profil fotografa na blogu gennext.broncolor.com przez dodatkowy 1 rok po zakończeniu programu.

Obowiązki ambasadora Broncolor Gen NEXT:

 • Umieszczenie co najmniej jednego wpisu w miesiącu na blogu (w języku angielskim) przez pierwszy rok oraz co najmniej jednego wpisu raz na dwa miesiące w drugim roku.
 • Dostarczenie 1-2 zdjęć wysokiej rozdzielczości rocznie do wykorzystania w kanałach informacyjnych oraz do celów reklamowych i komercyjnych - w celu promocji projektu GenNEXT lub produktów Broncolor.
 • Tworzenie filmów dokumentujących swoją pracę (backstage), z możliwością lokowania produktów i/lub prawem do pokazania lub wykorzystania filmu z końcowym efektem, jeśli jest dostępny.
 • Aktywności w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, itp. (co najmniej dwa razy w miesiącu).
 • Umieszczanie wpisów dotyczących Gen NEXT w pierwszej kolejności na blogu Gen NEXT, z linkiem do blogu fotografa.
 • Używanie określonych hashtagów i hyperlinków do profili społecznościowych Broncolor.
 • Użycie loga Gen NEXT wszędzie, gdzie to tylko jest możliwe w celu wyjaśnienia i połączenia programu ze swoimi profilami osobistymi
 • Reprezentowanie projektu Broncolor Gen NEXT na wydarzeniach organizowanych przez Broncolor i jego dystrybutorów przez minimum trzy dni w roku w 2-letnim okresie obowiązywania umowy. Koszty podróży (w klasie ekonomicznej) i zakwaterowania zostaną pokryte przez Broncolor.

Uwagi:

 • Koszt materiałów eksploatacyjnych, takich jak palniki błyskowe, szklane kopułki ochronne, żarówki, baterie itp. musza być pokryte przez fotografa (z 20% upustu od cen).
 • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania i obsługi urządzeń muszą być pokryte przez fotografa.
 • Sprzęt Broncolor będący w posiadaniu fotografa musi być przez niego ubezpieczony od wszelkich ryzyk (kradzież, pożar, woda, uszkodzenia w podróży itp) na jego własny koszt.

Ustalenia prawne:

OSOBY TRZECIE

Po wygraniu konkursu fotograf nie może być sponsorowany przez innych producentów sprzętu oświetleniowego i błyskowego oraz wyraża zgodę na wyłączną umowę sponsorską z właścicielem marki Broncolor.

GWARANCJE I OŚWIADCZENIA

Fotograf przystępujący do konkursu oświadcza, że jest posiadaczem wszystkich praw dotyczących zdjęć, filmów i tekstów zgłoszonych do konkursu. Przesyłając zdjęcie lub film, fotograf oświadcza i gwarantuje, że nie naruszają one praw osób trzecich lub innych praw chronionych przez prawo takich jak prawo do wizerunku modela i fotografowanych obiektów.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie i inne prawa przekazywane przez fotografa:

 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu Broncolor Gen NEXT 2015 pozostają wyłączną własnością fotografa. Uczestnicy zachowują prawa autorskie do każdego ze swoich obrazów.
 • Uczestnicy konkursu przyznają Broncolor Gen NEXT, jego partnerom, filiom i koperantom prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć bez wynagrodzenia w celach związanych z projektem Broncolor Gen NEXT, konkursem Broncolor Gen NEXT, jego promocją, działaniami marketingowymi i reklamą. Niezależnie od wyżej wymienionych obejmuje to - bez ograniczeń czasowych - wykorzystanie nadesłanych zdjęć w dowolnych mediach na całym świecie, w szczególności w mediach drukowanych (np gazety i czasopisma) i wydawnictwach cyfrowych oraz mediach cyfrowych / internecie (np.: broncolor.com, gennext .broncolor.com lub powiązane strony internetowe, platformy internetowe i portale społecznościowe).

DANE OSOBOWE

 • Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wszelkie dane osobowe zawarte w Formularzu Zgłoszenia będą rejestrowane w formie elektronicznej przez Bron Elektronik AG metodą automatycznego przetwarzania danych. Dane uczestnika mogą być przekazywane jednostkom powiązanym z Bron Elektronik AG, do spółek zależnych oraz partnerów kontraktowych Bron Elektronik AG. Bron Elektronik AG usunie wszystkie dane osobowe na pisemny wniosek uczestnika o usunięcie jego danych.
 • Uczestnik wyraża zgodę na to, że dane osobowe będą wykorzystywane przede wszystkim w związku z konkursem Broncolor GenNEXT, w tym między innymi w celu ułatwienia komunikacji z uczestnikiem i przechowywania danych do rozważenia możliwych produkcji / zadań lub jakiejkolwiek dalszej współpracy z osobami trzecimi.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nieważność jednego lub kilku postanowień tego regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałej części tego dokumentu. Nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez Bron Elektronik AG takim postanowieniem, które najbardziej z punktu widzenia prawnego i ekonomicznego zbliżone jest do postanowienia nieważnego.

UWAGA!

Powyższy tekst jest tłumaczeniem oryginału regulaminu Broncolor Gen NEXT publikowanego na stronie organizatora. Służy on jedynie jako pomoc uczestnikom w poznaniu ogólnych zasad i zachętę do wzięcia udziału w konkuesie przez polskich fotografów. Może on zawierać błędy spowodowane błędną interpretacją tłumaczącego, lub nie zauważonymi zmianami oryginalnego tekstu już po wykonaniu tłumaczenia. Jedyną moc prawną z jej skutkami ma oryginalna treść regulaminu umieszczona na stronach Broncolor.

Przystępując do konkursu należy wnikliwie zapoznać się z oryginałem regulaminu (link).